CIKLI I TRAJNIMIT PROFESIONAL PER SOMMELIER - NIVELI I PARË

1.    Leksioni i parë – Figura e Sommelierit

Prezantimi i O.SH.S. Njohja me programin e nivelit të parë. Figura e Sommelierit në restoracionin modern. Tastevin – i, gota e degustimit, hapësja e shisheve dhe paisje të tjera të sommelierit. Demostrim praktik i shërbimit dhe hyrje në degustim.

Prezantimi dhe degustimi i disa verërave nga të cilat,  Spumante Metodo Classico.

2.    Leksioni i dytë – Vreshtaria 1

Hardhia. Të dhëna për të. dhe përhapja e saj në botë Llojet e vreshtarisë dhe ndikimi i saj në cilësinë e verës. Ampelografia – Shkenca mbi njohjen dhe vlerësimin e kultivarëve të hardhisë. Pasuria varjetore e vreshtarisë sonë. Strukturat varjetore të rrushit për verë të bardhë dhe të kuqe. Ekologjia e hardhisë. Kërkesat jetësore të hardhisë ndaj mjedisit. Zonat e vreshtarisë dhe verëtarisë shqiptare.

Prezantimi dhe degustimi i tre verërave autoktone.

 

3.    Leksioni i tretë – Vreshtaria II

Teknologjia e kultivimit të hardhisë. Fidani dhe struktura e tij. Ngritja e vreshtit dhe shërbimet agroteknike. Shërbimet në vreshtat e prodhimit (punimet, krasitjet, plehërimi etj). Njohje mbi vreshtarinë dhe verëtarinë biologjike.

Prezantimi dhe degustimi i dy verërave autoktone.

4.    Leksioni i katërt – Fruti i rrushit dhe përbërja e tij.

Kantina Veshi i rrushit dhe përbërja e tij. Analizimi i frutit të rrushit (sheqeri, aciditeti, pjekja polifenolike). Mushti dhe korrigjimi i tij. Kantina – Struktura dhe përbërja e një kantine. Makineritë dhe paisjet e ndryshme të punës në kantine.

Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë, një verë roze dhe një verë e kuqe.

5.    Leksioni i pestë – Enologjia, Prodhimi dhe Përbërësit e verës.

Fermentimi alkolik i mushtit. Llojet e verërimit.

Prezantimi dhe degustimi i një vere të gazuar, i një vere të kuqe të re dhe një verë te kuqe të arrirë (3-4 vjet).

6.    Leksioni i gjashtë – Enologjia, stabilizimi dhe ruajtja e verës.

Fermentimi malolaktik. Stabilizimi, maturimi dhe vjetërimi i verës. Njohuri mbi difektet dhe sëmundjet e verës.

Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë dhe një verë te kuqe të arrirë.

7.    Leksioni i shtatë – Verërat speciale.

Spumantet, verëra likeroze, verëra të aromatizuara dhe mishelat. Verëra pasite (nga rrushi i tharë). Verëra të gazuara.

Prezantimi dhe degustimi i një “Spumante Metodo Classico ose Francia Corta”, një “Charmat Aromatico Dolce”, dhe një verë likeroze ose “Pasite”.

8.    Leksioni i tetë – teknika e degustimit/ Prova pamore.

Analiza sensoriale, stimulimi dhe perceptimi. Kushtet më të mira të degustimit. Të dhëna anatomike dhe fiziologjike për shikimin. Terminologjia dhe teknika e provës pamore.

Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë të re, një verë të bardhë të arrirë dhe një “Charmat” të thatë.

9.    Leksioni i nëntë – Teknika e degustimit/ Prova e nuhatjes.

Të dhëna antomike dhe fiziologjike për shqisën e të nuhaturit (olfative). Llojet e aromave. Terminoligjia, teknika e degustimit dhe parametrat e vlerësimit të provës së nuhaturit (olfative).

Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë aromatike, një vere të kuqe të re dhe një vere të kuqe të vjetëruar.

10.   Leksioni i dhjetë – Teknika e degustimit / Prova e të shijuarit.                

Të dhëna anatomike dhe fiziologjike për shijimin. Ndjesitë në shijim, të kontaktit dhe aromatike-shijore. Teknika e shijimit dhe parametrat e vlerësimit të provës së shijimit. Termat teknik që përdoren në provën e shijimit. Ushtrime të ndryshme për vlerësimin e ndjesive  të “butësisë” dhe “fortësisë”.

Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë dhe një vere të kuqe të arrirë.

11.    Leksioni i njëmbëdhjetë –Enografia botërore.               

Klasifikimi i verërave, ligjet dhe normativat kryesore në BE. Leximi i etiketës së verës. Vreshtaria dhe verëtaria e disa vëndeve të botes.

Prezantimi dhe degustimi i një vere IGT, një vere AOC dhe një vere LBV.

12.    Leksioni i dymbëdhjetë – Birra dhe distilatet e drithërave.

Birra – prodhimi, klasifikimi dhe teknologjia kryesore. Proçesi i distilimit. Distilatet kryesore të prodhuara nga drithërat: Whisky, Vodka, Gin, etj…

Prezantimi dhe degustimi i tre tipeve të ndryshme të birrave.

13.     Leksioni i trembëdhjetë – Distilate të tjerë (Raki, Rum, Tequila, Cognac, Armagnac, Calvados…).

Sisteme të ndryshme distilimi. Tipet kryesore të distilatëve dhe degustimi i tyre. Klasifikimi i distilateve.

Prezantimi dhe degustimi i një distilati drithi, një distilati vere dhe një distilati bërsie.

14.     Leksioni i katëmbëdhjetë – Enogastronomia

Të dhëna mbi zhvillimin e shijes. Principet themelore të përshtatjes ushqim – verë.

Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë, një vere të kuqe dhe një vere “Pasite” dhe përshtatja e tyre me ushqimin.

15.     Leksioni i pesëmbëdhjet – Funksionet e sommelierit

Kantina e restorantit. Prezantimi i verës me menu. Praktika të shërbimit të vërës.

Prezantimi dhe degustimi i tre verërave të rëndësishme të tipeve të ndryshme.

16. Leksioni i gjashtëmbëdhjetë – Teknika Te marketingut dhe Tregu.

Prezantimi, strategjitë dhe format e marketingut për një kantinë.

Prezantimi dhe degustimi i një vere të rëndësishme, një birrë lager dhe një distilati drithi.

17. Leksioni i shtatëmbëdhjetë – Vizitë në një vresht në prodhim dhe kantinë vere.

Vëzhgimi nga afër i linjës së prodhimit dhe ruajtjes së verës.

18. Leksioni i tetëmbëdhjetë – Darkë Didaktike.

Degustimi i tre tipeve të ndryshme vere me tre lloje të ndryshme pjatash duke përdorur skedën teknike për analizim. Rishqyrtimi i teknikës së përshtatjes së ushqimit me verën.